360

From Bhajan Sangrah
Jump to navigation Jump to search

૩૬૦ - શું તમે શુદ્ધ થયા છો?

૩૬૦ - શું તમે શુદ્ધ થયા છો?
સફાઈ પામવા ખ્રિસ્તની પાસે આવ્યા છો ?
સફાઈ પામ્યા શું ખ્રિસ્તના લોહીથી?
શું હાલ વિશ્વાસ પૂરો તે પર રાખો છો?
સફાઈ પામ્યા શું ખ્રિસ્તના લોહીથી?
ટેક: નહાયા છો લોહીમાં?
સફાઈ પામ્યા શું ખ્રિસ્તના લોહીથી?
શું તમારા વસ્ત્ર કલંક વિના છે?
સફાઈ પામ્યા શું ખ્રિસ્તના લોહીથી?
શું તમે રોજ ચાલો છો ઈસુની સાથ?
સફાઈ પામ્યા શું ખ્રિસ્તના લોહીથી?
શું ઈસુ પર વિશ્વાસ રાખો છો દિનરાત?
સફાઈ પામ્યા શું ખ્રિસ્તના લોહીથી?
પાપનાં મેલાં વસ્ત્ર તમે તજી દો,
સફાઈ પામો રે ખ્રિસ્તના લોહીથી.
અશુદ્ધ આત્મા માટે વહે છે ઝરો,
સફાઈ પામો રે ખ્રિસ્તના લોહીથી?

Phonetic English

360 - Shu tame shudhdh thaya chho?
1 Safaai paamava Khristani paase aavya chho ?
Safaai paamya shu Khristana lohithi?
Shu haal vishvaas pooro te par raakho chho?
Safaai paamya shu Khristana lohithi?
Tek: Nahaaya chho lohi maa?
Safaai paamya shu Khristana lohithi?
Shu tamaara vastr kalank vina chhe?
Safaai paamya shu Khristana lohithi?
2 Shu tame roj chaalo chho Isuni saath?
Safaai paamya shu Khristana lohithi?
Shu Isu par vishvaas raakho chho dinaraat?
Safaai paamya shu Khristana lohithi?
3 Paapnaa melaa vastr tame taji do,
Safaai paamo re Khristana lohithi.
Ashuddh aatma maate vahe chhe jharo,
Safaai paamo re Khristana lohithi?

Image

Guj360.JPG

Media - Hymn Tune : Are You Washed In The Blood

The media player is loading...

Media - Hymn Tune : Are You Washed In The Blood - Sung By C.Vanveer

The media player is loading...